Članstvo v Združenju Slovensko-lihtenštajnskega prijateljstva

Vabimo vas med člane Združenja Slovensko Lihtenštajnskega prijateljstva, da bomo skupaj trden most poslovnega, kulturnega sodelovanja in prijateljstva v alpski regiji. Skupaj se bomo vključevali v kulturno, akademsko, turistično in poslovno izmenjavo med našo domovino in deželami skupnega alpskega kroga Avstrije, Švice in Lihtenštajna.

Na prijateljski osnovi želimo ljudem obeh dežel približati in negovati medsebojno kulturo in zgodovinsko dediščino, ki ji pripadamo. Želimo, da bo medsebojno sodelovanje temeljilo na pozitivnih poslovnih praksah, ki so lahko v izdatno korist našim članom, narodu in domovini.

Kneževina Lihtenštajn sodi med uspešne države, ki je lahko po svoji poslovni, socialno in kulturni razvitosti svetel vzor našim ljudem pri doseganju siceršnje uspešnosti posameznika in družbe, ter neštetih izzivov, ki jih ob tem naša družba lahko ima. Zato smo v okviru našega Združenja oblikovali posebni, mednarodno vpeti poslovni inštitut, ki ima za poslanstvo preučevanje, prezentacijo in uveljavljanje najboljših poslovni praks iz tega okolje v obojestransko korist in zadovoljstvo svojih članov. Iskanje optimalnih naložbenih in investicijskih portalov je v ospredju razvojnega poslanstva poslovnega inštituta. Poslovni inštitut članom, organizacijam in zainteresirani  javnosti predstavlja želene oblike poslovnega delovanja, vrsto različnih poslovnih in naložbenih izzivov, ki pomenijo razvojne možnosti nam in vsem v deželah skupnega alpskega kroga. 

Obveznosti za članarino:
– Za fizične osebe (za leto 2018): 50€

– Za pravne osebe (za leto 2018): 150€

Omenjeni znesek se nakaže na naš poslovni račun:

IBAN: SI56 6100 0000 4294 149

BIC/SWIFT: HDELSI22, ki je odprt v Ljubljani pri Delavski hranilnici

Veseli smo vsakega vašega prispevka, ki ga darujete za cilje našega združenja! 

 
Kako se vpišem?
Svojo prijavo v Združenje Slo-FL prijateljstva lahko oddam v e-vpis ali pa si natisnem formular-izpolnjenega in podpisanega pošljem na: Združenje Slo-FL, Ajdovščina 4, SI-1000 Ljubljana

MEMBERSHIP IN THE SLOVENIAN-LIECHTENSTEIN FRIENDSHIP ASSOCIATION

We invite you to join the the Association of Slovenian Liechtenstein Friendship which is a solid bridge of business, cultural cooperation and friendship in the Alpine region. Together we will be involved in the cultural, academic, tourist and business exchanges between our country and the countries of the Common Alpine Circle including Austria, Switzerland and Liechtenstein.

In the rose garden of the castle Vaduz with Hereditary Prince Alois of Liechtenstein

On a friendly basis, we want to bring the two countries together and nurture the mutual culture and the historical heritage that we belong to. We want our mutual cooperation to be based on positive business practices that can be of great benefit to our members, people and their homeland.

The Principality of Liechtenstein is one of the successful countries that, in terms of its business, social and cultural development, is a bright example to our people in achieving the success of the individual and society, as well as the countless challenges that our society can have at the time.

Hereditary Prince Alois von und zu Liechtenstein receives from the President of Association official badge of the Slovenian – Liechtenstein friendship.

That is why, within our Association, we have created a special, internationally integrated business institute, which has the mission of studying, presenting and implementing the best business practices from this environment to the mutual benefit and satisfaction of its members. Finding optimal investment and investment portals is at the forefront of the development mission of a business institute.

The business institute represents members, organizations and interested public the desired forms of business activity, a series of different business and investment challenges that represent development opportunities for us and everyone in the countries of the common Alpine circle.

Membership obligations:
– For individuals (for 2018): 50 €
– For business partners (for 2018): 150 €

This amount is credited to our business account:

IBAN: SI56 6100 0000 4294 149

BIC / SWIFT: HDELSI22, which is opened in Ljubljana at the Delavska hranilnica.

We are pleased to receive every contribution you offer for the goals of our association!

How do I join?
You can submit the application to the Slo-FL Friendship Association online or you can send a printed out form (signed) by post to: Association Slo-FL, Ajdovščina 4, SI-1000 Ljubljana