fbpx
Meni Zapri

Finančni kongres združenja na Bledu

Spoštovani visoki gostje!

Spoštovane dame in gospodje – dragi prijatelji!

V veliko čast in veselje, mi je da vas lahko v imenu ZDRUŽENJA SLOVENSKO – LIHTENŠTAJNSKEGA PRIJATELJTVA pozdravim v slovenskem in gorenjskem naravnem in turističnem biseru Bledu.

Današnji kongres o Energetski in finančni neodvisnosti – Alpski zeleni dan je povezujoč dogodek med slovenskimi in liechtensteinskimi podjetji iz področja energetike in financ kot uvod v dolgoročno prijateljsko in poslovno sodelovanje.

Svoje poslanstvo gradimo v aktivnem povezovanju s Slovenci, ki živijo in delajo v alpski makroregiji. Naše angažiranje pri kulturnem življenju v regiji in turistični izmenjavi nadgrajujemo še na poslovno – finančno in akademsko raven. Sledimo pomembni vlogi za mlade perspektivne študente, kjer bodo imeli več atraktivnih možnosti na področju študentske izmenjave med Slovenijo in kneževino Lihtenštajn.

Representative of LGT Bank from Liechtenstein, Mr. Oyvin Furustol: Head of Investment Services of LGT Bank AG: “Private banking with tradition and modern approach”.

Dolgoročni cilj omenjenega projekta je naše prijateljstvo in aktivno vključevanje v trg poslovnih in finančnih možnosti, to je v izmenjavi dobrih praks in uveljavljanju pozitivnih strategij, za katere vemo, da jih tako Slovenija kot kneževina Lihtenštajn premoreta ogromno.

Izvedba tega izjemnega, mednarodno vpetega dogodka lahko posledično prispeva k okrepitvi in nadaljnji izmenjavi poslovnega življenja in k novih razvojnim izzivom v regiji. To pomeni tudi: poglobiti svoje zavedanje za zdravo, okolju prijazno – aktivno življenje v Alpskem raju, ki mu pripadamo.

Moja iskrena želja je, da bo vrsta uglednih domačih in tujih predavateljev –  poslovnih partnerjev, ki sodelujejo v tem projektu, tudi nosilec nadaljnje poslovne nadgradnje in izmenjave v okviru našega združenja. 

SLO – FL poslovni inštitut, ki ga je v avgustu 2017 razglasil princ Nikolaus, bo tako lahko že letos pristopil k nadaljevanju tega poslanstva in prispeval, tudi k delu za razvoj dobrodelnosti in oblikovanju takih mecenskih vsebin, ki bodo v pomoč talentiranim mladim iz svojega področja.

Vsem želim lep in doživet večer. Hvala za pozornost.

Na Bledu, 16.2.2018: Silvester Likar, predsednik SLO FL združenja

Utrip in še več slik iz dogodka si lahko ogledate v naši facebook povezavi.

More pictures from the event are in the facebook album.

Koroška regionalna televizija je pripravila tudi lep video prispevek o dogodku.

NAŠI SKUPNI NAČRTI ZA PRIHODNOST

Aljoša Iskra and Irena Linasi Rogač are the founders of the company Valores Tim d.o.o., both highly experienced in finance, are responsible for the company’s strategic development in the domestic as well as international markets.

Evalvacija (nadgradnja) tega projekta bo doživela vrh našega angažiranja v letu 2019, ko bomo v alpski kneževini izvedli »slovenski dan«, kot darilo naše organizacije in slovenske domovine kneževini Lihtenštajn, ob njenem slovesnem praznovanju 300 letnice. Ob tej priložnosti bomo v tej regiji izpeljali osrednji slovenski kulturni dogodek, pa tudi poslovno in bilateralno srečanje.

V letošnjem letu pa tudi že načrtujemo, ob pomoči naše države in poslovnih partnerjev, obisk Vlade Kneževine Lihtenštajn.

V kolikor se čutite poklicane, da bi z nami lahko sodelovali, se nam predstavite ali nam pišite na info@slo-fl.eu

Prijazno vabljeni! Skupaj bomo lažje uresničevali plemenito poslanstvo za cilje Združenja Slovensko – Lihtenštajskega prijateljstva.

Distinguished guests!

Ladies and gentlemen, dear friends!

To my great honor and pleasure, I can greet you in the name of the Association of SLOVENIAN – LIECHTENSTEIN FRIENDSHIP in the Slovenian and Gorenjska natural and tourist pearls of Bled.

Mrs. Linasi Rogač at the conclusion of the congress present “A short summary with emphasis on the importance of financial and energy independence”.

Today’s Congress on Energy and Financial Independence – the Alpine Green Day is a linking event between Slovene and Liechtenstein companies in the field of energy and finance as an introduction to long-term friendly and business cooperation.

We are building our mission in active association with Slovenians who live and work in the Alpine macro-region. Our engagement in cultural life in the region and tourist exchanges is being upgraded to the business, financial and academic levels. We follow an important role for young prospective students, who will have more attractive opportunities in the field of student exchange between Slovenia and the Principality of Liechtenstein. 

The long-term goal of this project is our friendship and active involvement in the market of business and financial possibilities, that is, in the exchange of good practices and the implementation of positive strategies, which we know that Slovenia and the Principality of Liechtenstein are huge. 

The implementation of this exceptional, internationally embedded event can consequently contribute to the strengthening and further exchange of business life and to the new development challenges in the region. This also means: to deepen our awareness of a healthy, environmentally friendly – active life in the Alpine paradise that we belong to.

My sincere wish is that a number of reputable domestic and foreign lecturers – business partners who participate in this project – will also be the bearer of further business upgrades and exchanges within our association. 

The SLO – FL business institute, proclaimed by Prince Nikolaus von und zu Lichtenstein in August 2017, will be able to continue this mission this year. This way we will contribute to the work for the development of charity and the creation of such content that will help talented young people from different perspective areas.

 

I wish you all a nice evening.  Thank you for your attention.

From the welcome speech at Bled on 16 February 2018 by Silvester Likar, President of the SLO FL Association

 

The Carinthia regional television also prepared a nice video contribution to the event.

OUR COMMON PLANS FOR THE FUTURE

Prof. dr. Matej Ogrin was presented; “An example of successful cooperation in the sustainable development of the Alps between Liechtenstein and Slovenia”; CIPRA INTERNATIONAL, CIPRA SLOVENIJA.

The evaluation of this project will be the top of our engagement in 2019, when we will conduct the “Slovenian Day” in the Alpine Principal as a gift of our organization and the Slovenian homeland to the Principality of Liechtenstein at its solemn celebration of the 300th anniversary. On this occasion, we will carry out the central Slovenian cultural event in this region, as well as a business and bilateral meeting.

With the right speakers, we raised the positive atmosphere at the Congress. Director of Robotina d.o.o., Mr. Devid Palčič connected technology with modern financial instruments. His reputable company already successfully entered the crypto market.

This year also already planning, with the assistance of our country and business partners, visit the Government of the Principality of Liechtenstein.

If you feel invited to join us, please introduce yourself or contact us at info@slo-fl.eu

Welcome! Together, we will be able to accomplish a noble mission for the goals of the Association of the Slovene – Liechtenstein Friendship.

 

 

 

(Avtorstvo fotografij:  Marko Delbello Ocepek in Združenje SLO-FL)

 

 

X